Askeri Kaza Tazminat Danışmanlığı

Asker kişileri ilgilendiren ve askerî hizmete ilişkin idarî eylem ve işlemlerden doğan kararlara karşı açılan iptal ve tam yargı davalarına askeri davalar denir.

Askeri Kaza Tazminat Danışmanlığı Askeri olmayan makamlarca verilmiş olsa bile, asker kişileri ilgilendiren ve askeri hizmete ilişkin idari işlem ve eylemlerden doğan uyuşmazlıklar askeri davaların konusunu oluşturmaktadır.

Türk Silahlı Kuvvetlerinde görevli bulunan ve hizmetten ayrılmış olan subay ve askeri memur, astsubay, askeri öğrenci, uzman çavuş, uzman jandarma çavuş, erbaş ve erler ile sivil memurların askeri hizmete ilişkin dava açma hakları bulunmaktadır.

Askeri davalar iptal ve tam yargı davaları olmak üzere 2 çeşittir.

İptal davaları, idarî bir işlemin iptali için açılan davalardır. Menfi sicil tanzimi, terfi ettirilmeme,kademe ilerlemesi yaptırılmama, emekliye sevk v.b. işlemlerin iptali amacıyla açılan davalar iptal davalarına konudur.

İptal davalarında idari eylem ve işlemin yetki, sebep, şekil, konu ve maksat yönlerinden biri ile hukuka aykırı olması ve davacının menfaatini ihlal etmesi gerekir.

Tam yargı davaları ise, idare hukuku alanında ihlal edilmiş bir hakkin yerine getirilmesini veya maruz kalınan bir zararın tazmini için açılan davalardır. Tam yargı (tazminat)davaları idari işlem ya da idari eylemden kaynaklı olabilir.Araç devrilmesi sonucu ölüm ve yaralanma olayları, emeklilik işleminin iptali sebebiyle açılan tazminat davaları tam yargı davalarına örnek olarak gösterilebilir.

Tam yargı davalarında; dava konusu idari eylem ve işlemin hukuka aykırı olması ve davacının hakkını ihlal etmesi şarttır. Olayda hukuka aykırılık ve menfaat yahut hak bahis konusu değilse dava reddolunur.

Zamanaşımı:

Vatani görevini ifa ederken mağdur olanlar için dava açma zamanaşımı süresi mağdurun haksız ve hukuka aykırı eylemi öğrendiği tarihten itibaren 1 yıl ve herhalde eylem tarihinden itibaren 5 yıldır.

Eğer kalıcı sakatlık söz konusu ise zamanaşımının başlangıcı sakatlığa ilişkin kesin raporun öğrenildiği tarihtir. Ölümlü olaylarda zamanaşımı başlangıcı ise ölüm tarihidir.